Groep 5

 

Meester Igor Peters


Wat doen we in Groep 5?

 
Nederlandse taal

Staal taal: in elk thema legt Staal een sterk kennisfundament. De kinderen doen de
eerste twee weken kennis op. In week drie verwerken ze deze kennis in een eigen
publicatie of presentatie. Ze gaan écht met taal aan de slag. De thema’s die in groep
5 aan de orde komen zijn het ziekenhuis, de nacht, de eskimo’s, de dierentuin, het
noodweer, draaien, het geld en geheimen. Bij de methode Staal wordt ook veel
aandacht besteed aan de spreekvaardigheid van de kinderen. Een spreekbeurt hoort
hier ook bij.

Lezen

Bij het werken met Estafette ligt het accent op het aanleren van goede technische
leesvaardigheid, waarbij onderscheid wordt gemaakt in correct lezen, vlot lezen en
vloeiend lezen. Om het leesplezier te bevorderen hebben alle kinderen een
zelfgekozen leesboek. Voor de vlotte lezers zijn er Estafetteloper werkboeken, die
ook aandacht besteden aan kranten, tijdschriften en strips.

Schrijven

Ook in groep 5 gaan de kinderen aan de slag met schrijven. We werken hierbij met
de methode Pennenstreken. Pennenstreken is gekoppeld aan spelling. Het leren
schrijven ondersteunt het leren spellen, het maken van de juiste schrijfletters en
verbindingen.

Begrijpend lezen

Nieuwsbegrip is begrijpend leren lezen met het nieuws van de dag. De kinderen leren
teksten voorspellen, samenvatten, vragen stellen, ophelderen van moeilijke
woorden, verwijswoorden en een aanpak voor studerend lezen. Op de laptops
werken we ook met nieuwsbegrip XL. Dit programma biedt extra woordenschat en
tekstsoorten aan.

Spelling

In de methode van spelling worden verschillende spellingcategorieën herhaald en
nieuw aangeboden. Ook wordt er aandacht besteed aan verschillende woordsoorten.
Dit zijn samenstellingen en werkwoorden. Tot slot is het belangrijk dat de kinderen
leestekens in hun teksten gaan toepassen. Denk hierbij aan hoofdletters en
vraagtekens.

Rekenen

Automatiseren: het automatiseren van de optel- en aftreksommen t/m 10 en over het eerste tiental, de tafels en de deeltafels. Regelmatig maken ze tempotoetsen.

Methode: De wereld in getallen voor groep 5 bevat, oriëntatie op de getallen t/m 1000, optellen en aftrekken t/m 1000, vermenigvuldigen en delen, geldsommen, klokkijken en meten.

Bij de weektaak horen ook oefeningen met het computerprogramma.

Engels

Spreekvaardigheid: in het Engels praten, zingen en vragen beantwoorden.
Schriftelijk taalgebruik: het maken van opdrachten in het werkboek.

 

Aardrijkskunde

Wijzer! Aardrijkskunde geeft een oriëntatie op jezelf en de wereld om je heen. De
methode begint met landbouw, landschap, mensen, industrie en tot slot
dienstverlening.

 

Geschiedenis

De methode Blink is helemaal digitaal. De kinderen maken de opdrachten op de
laptops. De kinderen maken kennis met de onderwerpen Jagers en boeren, Grieken
en Romeinen, Monniken en ridders en tot slot Steden en staten.

Rots en Water:

Het leren omgaan met elkaar verdient een hoop extra aandacht. Je leert immers beter in een veilige omgeving, waar kinderen respect voor elkaar hebben. Met name de eerste (Gouden) weken besteden we hier veel aandacht aan. Door middel van spelletjes, samenwerken en korte gesprekken proberen we een fijne groep te creëren. Hier hebben we het hele jaar profijt van. Ook na deze weken blijven we hier aandacht aan besteden, zodat ieder kind zich op zijn gemak voelt in groep 5 en met plezier naar school komt.

 

Natuur & Techniek:

Wijzer! Natuur & techniek geeft een oriëntatie op de wereld, de mens, de
samenleving en techniek. De thema’s bouwen en materialen, energie, kringloop en
milieu, groei en ontwikkeling en kracht en beweging komen in groep 5 aan bod.

Engels

Spreekvaardigheid: in het Engels praten, zingen en vragen beantwoorden.
Schriftelijk taalgebruik: het maken van opdrachten in het werkboek.

 

Aardrijkskunde

Wijzer! Aardrijkskunde geeft een oriëntatie op jezelf en de wereld om je heen. De
methode begint met landbouw, landschap, mensen, industrie en tot slot
dienstverlening.

 

Geschiedenis

De methode Blink is helemaal digitaal. De kinderen maken de opdrachten op de
laptops. De kinderen maken kennis met de onderwerpen Jagers en boeren, Grieken
en Romeinen, Monniken en ridders en tot slot Steden en staten.

Verkeer:

Klaar …. Over! Gaat over de verkeersregels en verkeerstekens voor voetgangers en fietsers. Het praktijk gedeelte is op het schoolplein en een fietsroute door het dorp.

 

Natuur & Techniek:

Wijzer! Natuur & techniek geeft een oriëntatie op de wereld, de mens, de
samenleving en techniek. De thema’s bouwen en materialen, energie, kringloop en
milieu, groei en ontwikkeling en kracht en beweging komen in groep 5 aan bod.

Werken op niveau

De kinderen krijgen zoveel mogelijk les op niveau. Grofweg werken we op drie niveaus; de *, ** en ***. Kinderen die in de *** zitten mogen eerder aan de slag en krijgen extra (moeilijkere) opgaven. Kinderen in de ** volgen de normale aanpak. Kinderen in de * krijgen extra uitleg bij iedere les. Uiteraard kan het zijn dat een kind in de * een bepaalde les snapt of dat een kind uit de *** moeite heeft met een bepaalde les. Ze doen dan die les mee met een andere aanpak. Per vak kan de indeling van de sterren verschillend zijn per leerling. Na iedere toets worden de resultaten geanalyseerd en zo nodig wisselen sommige kinderen van aanpak. 

Zelfstandigheid

In groep 5 werken we aan de zelfstandigheid van de kinderen. Tijdens alle lessen wordt er gebruik gemaakt van het stoplicht. De kinderen werken vaak de eerste 5 tot 10 minuten met het stoplicht op rood. Als dit goed gaat wordt het stoplicht op oranje gezet en mogen de kinderen binnen hun groepje zachtjes met elkaar overleggen. Ieder kind heeft een blokje gekregen met een vraagteken. Op deze manier kan ik zien of een kind een vraag heeft tijdens het zelfstandig werken. Een vinger in de lucht of naar de juf toelopen tijdens de les is hierdoor niet nodig.

error: Onze inhoud is beveiligd!