Groep 5

 

Juf Dionne Kraaijeveld


Wat doen we in Groep 5?

 
Nederlandse taal

Staal taal: in elk thema legt Staal een sterk kennisfundament. De kinderen doen de
eerste twee weken kennis op. In week drie verwerken ze deze kennis in een eigen
publicatie of presentatie. Ze gaan écht met taal aan de slag. De thema’s die in groep
5 aan de orde komen zijn het ziekenhuis, de nacht, de eskimo’s, de dierentuin, het
noodweer, draaien, het geld en geheimen. Bij de methode Staal wordt ook veel
aandacht besteed aan de spreekvaardigheid van de kinderen. Een spreekbeurt hoort
hier ook bij.

Lezen

Bij het werken met Estafette ligt het accent op het aanleren van goede technische
leesvaardigheid, waarbij onderscheid wordt gemaakt in correct lezen, vlot lezen en
vloeiend lezen. Om het leesplezier te bevorderen hebben alle kinderen een
zelfgekozen leesboek. Voor de vlotte lezers zijn er Estafetteloper werkboeken, die
ook aandacht besteden aan kranten, tijdschriften en strips.

Schrijven

Ook in groep 5 gaan de kinderen aan de slag met schrijven. We werken hierbij met
de methode Pennenstreken. Pennenstreken is gekoppeld aan spelling. Het leren
schrijven ondersteunt het leren spellen, het maken van de juiste schrijfletters en
verbindingen.

Begrijpend lezen

Nieuwsbegrip is begrijpend leren lezen met het nieuws van de dag. De kinderen leren
teksten voorspellen, samenvatten, vragen stellen, ophelderen van moeilijke
woorden, verwijswoorden en een aanpak voor studerend lezen. Op de laptops
werken we ook met nieuwsbegrip XL. Dit programma biedt extra woordenschat en
tekstsoorten aan.

Spelling

In de methode van spelling worden verschillende spellingcategorieën herhaald en
nieuw aangeboden. Ook wordt er aandacht besteed aan verschillende woordsoorten.
Dit zijn samenstellingen en werkwoorden. Tot slot is het belangrijk dat de kinderen
leestekens in hun teksten gaan toepassen. Denk hierbij aan hoofdletters en
vraagtekens.

Rekenen

Automatiseren: het automatiseren van de optel- en aftreksommen t/m 10 en over het eerste tiental, de tafels en de deeltafels. Regelmatig maken ze tempotoetsen.

Methode: De wereld in getallen voor groep 5 bevat, oriëntatie op de getallen t/m 1000, optellen en aftrekken t/m 1000, vermenigvuldigen en delen, geldsommen, klokkijken en meten.

Bij de weektaak horen ook oefeningen met het computerprogramma.

Engels

Spreekvaardigheid: in het Engels praten, zingen en vragen beantwoorden.
Schriftelijk taalgebruik: het maken van opdrachten in het werkboek.

 

Aardrijkskunde

Wijzer! Aardrijkskunde geeft een oriëntatie op jezelf en de wereld om je heen. De
methode begint met landbouw, landschap, mensen, industrie en tot slot
dienstverlening.

 

Geschiedenis

De methode Blink is helemaal digitaal. De kinderen maken de opdrachten op de
laptops. De kinderen maken kennis met de onderwerpen Jagers en boeren, Grieken
en Romeinen, Monniken en ridders en tot slot Steden en staten.

Verkeer:

Klaar …. Over! Gaat over de verkeersregels en verkeerstekens voor voetgangers en fietsers. Het praktijk gedeelte is op het schoolplein en een fietsroute door het dorp.

 

Natuur & Techniek:

Wijzer! Natuur & techniek geeft een oriëntatie op de wereld, de mens, de
samenleving en techniek. De thema’s bouwen en materialen, energie, kringloop en
milieu, groei en ontwikkeling en kracht en beweging komen in groep 5 aan bod.