Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad (MR)

 

Bericht van de MR

Hallo ouders!

Het afgelopen jaar is er heel veel gebeurd op school vanwege Corona en de maatregelen als gevolg daarvan. Hierdoor is ook de MR veelvuldig gevraagd, bevraagd en betrokken geweest bij het maken van keuzes die direct gevolgen hadden voor onze kinderen. En uiteraard voor jullie als ouders van de kinderen op IKC De Schelf. Denk hierbij aan zaken zoals het inrichten van thuis-onderwijs, het realiseren van het continuerooster en het meedenken over richtlijnen bij heropening van de school. Maar ook zijn wij betrokken bij vragen en advies over de overstap van groep 8 naar het voortgezet onderwijs ten tijde van Corona, het goedkeuren van het jaarplan, het werkverdelingsplan of de controle van de begroting. En tóch zijn we als (O)MR niet altijd even zichtbaar voor de ouders of weet niet iedereen wat de MR precies is. Daarom lijkt het ons goed om dit toe te lichten

 

Wat is een medezeggenschapsraad (MR)?

Medezeggenschap betekent dat je samen met anderen inspraak hebt op schoolzaken en dat je daarom ook samen beslissingen mag maken. In het geval van een school komt het erop neer dat niet de schoolleiding alle beslissingen neemt, maar dat ouders, docenten en zelfs soms scholieren meepraten en -denken. En dat jij als ouder meebeslist over hoe zaken op jouw school geregeld zijn is erg belangrijk. Het onderwijs is er namelijk voor je kind, de leerling!

Het is natuurlijk niet mogelijk om alle ouders te betrekken bij beslissingen die genomen moeten worden, daarom is er de OMR. De OMR is de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad en bestaat uit ouders van leerlingen die worden gekozen door de ouders van de school.

Op dit moment bestaat de OMR uit Anouska (moeder van Marit uit groep 6 en Meike uit groep 8), Danny (vader van Nicolien uit groep 7/8) en Lennart (vader van Job uit groep 6 en Sep uit groep 7/8). Naast de 3 OMR leden bestaat de MR ook uit 3 PMR leden, de personeelsgeleding. Dat zijn nu Hetty (groep 4), Moos (groep 5) & Mark (groep 8). De MR bestaat altijd uit een even aantal, gelijk verdeeld over de OMR en de PMR.

 

Wat is een gemeenschappelijke medezeggeschapsraad (GMR)?

Wanneer er meerdere scholen onder één bevoegd gezag vallen (zoals in ons geval de Hoeksche School), dan is er naast de MR op de scholen ook nog een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De GMR vertegenwoordigt dan meerdere scholen. Net als de MR bestaat de GMR uit een personeelsgeleding, een oudergeleding en een leerlinggeleding. De leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad kunnen worden gekozen uit leden van de afzonderlijke MR’s, maar het kunnen ook personen zijn die niet in een MR zitten.

 

Contact

Wij horen graag van ouders en leerkrachten als er bepaalde onderwerpen leven of er specifieke vragen zijn met betrekking tot het schoolbeleid. Wij kunnen dit dan tijdens een vergadering bespreekbaar maken, dus spreek ons vooral aan! U kunt ons mailen mr.deschelf @ dehoekscheschool.nl, telefonisch bereiken (zie schoolgids p.23) of natuurlijk gewoon in school.

error: Onze inhoud is beveiligd!