Zorg op de Schelf

De zorgstructuur op De Schelf

 

De Schelf is een school waar een brede zorg voor de kinderen is op velerlei terrein. Zo heeft de school een goed opgezette zorgstructuur die steeds in ontwikkeling is. Van iedere leerling wordt een digitaal leerlingsdossier bijgehouden in ParnasSys. Daarin worden gegevens opgenomen over het gezin, gesprekken met ouders, specifieke onderzoeken, handelingsplannen en toets- en rapportgegevens van alle leerjaren.

De groepsleerkracht beheert dit dossier i.s.m. de interne begeleider. Gegevens uit deze dossiers zijn voor intern gebruik en vormen een leidraad voor de samenstelling van rapporten en voor de gesprekken met de ouders. Bij het verlaten van de school wordt er een onderwijskundig rapport samengesteld voor de vervolgschool.

Meer over de zorg voor onze leerlingen is te lezen in hoofdstuk 5 van onze schoolgids, die ook via deze website te lezen is.

Passend onderwijs

Elk kind is anders. Onze school houdt rekening met die verschillen. Toch kan het voorkomen dat de school tegen de grenzen van de ondersteuningsmogelijkheden aanloopt. Dan wordt de hulp van externe deskundigen of de ondersteuningscommissie van het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoekse Waard (regio 28.04) ingeroepen.

Het motto van het samenwerkingsverband is: “Geen kind het eiland af”. Dat wil zeggen dat getracht wordt elk kind dicht bij huis passend onderwijs aan te bieden. De ondersteuningscommissie van het samenwerkingsverband kan aanbevelingen voor de verdere begeleiding van een kind doen.

Er zijn vier mogelijkheden:

  • Een pre-ambulant medewerker van het samenwerkingsverband adviseert de basisschool over de specifieke ondersteuning van een kind;
  • De ouders krijgen het advies hun kind op een andere basisschool te plaatsen die beter in staat is op de specifieke ondersteuningsbehoefte van het kind in te spelen;
  • De toelaatbaarheidscommissie geeft een verklaring af waarmee het kind wordt toegelaten tot een school voor speciaal basisonderwijs: bijvoorbeeld Het Pluspunt in Oud-Beijerland;
  • De toelaatbaarheidscommissie geeft een verklaring af waarmee het kind wordt toegelaten tot een school voor speciaal onderwijs.

Voor meer informatie over het samenwerkingsverband zie de website: www.swv2804.nl Hier treft u ook informatie aan over de helpdesk.

Ook kunt u zich voor vragen richten tot de directeur van het Samenwerkingsverband: De heer M.P. den Hartog, tel.nr. 078-6295994 of mpdenhartog@swv2804.nl

error: Onze inhoud is beveiligd!