Groep 6

Juf Demi van Doorn

Groep 6


Juf Ellen Ham

Groep 6


Huiswerk

Huiswerk:

Wat doen we in Groep 6?

 
Rekenen

Dit leerjaar gebruiken we de werkboeken 6a en 6b van de methode “Wereld in Getallen”. Ieder boek bevat 4 blokken. Aan het eind van ieder blok wordt er getoetst. De onderdelen waarop de leerlingen onvoldoende scoren worden in “Na de toets” herhaald.

Iedere dag werken de leerlingen aan hun lestaak. De derde les van iedere week is een projectles. Wanneer de leerlingen klaar zijn met de les kunnen ze verder werken aan hun weektaak. Hiervoor hebben ze een registratieblad. Daarnaast hebben de ***leerlingen een Plusboek en de *leerlingen een bijwerkboekje.

Aan de orde komen o.a. optellen en aftrekken t/m 100.000 / cijferend optellen en aftrekken t/m 1000 (onder elkaar) / het decimaal stelsel (lengte, inhoud en gewichten) / oppervlakte en omtrek / klokkijken (analoog en digitaal) / kommagetallen / breuken / cijferend vermenigvuldigen (De tafels zijn hiervoor natuurlijk heel belangrijk).

Taal

Bij taal gebruiken we de methode “Staal”. In deze methode werken de leerlingen aan 8 blokken met 12 lessen (woordenschat, taal verkennen, spreken en luisteren, schrijven). In ieder blok staat een thema centraal (Amsterdam, Spijsvertering, Zeebenen). Het blok wordt gestart met een themafilm. De eerste 2 weken wordt er gewerkt aan de lessen; de derde week passen ze het geleerde toe (bv. in een presentatie of publicatie). In de vierde week aan het eind van het blok wordt er getoetst. Voor de onderdelen die niet worden beheerst zijn er herhalingstaken.

Tevens houden de leerlingen dit jaar een spreekbeurt en maken ze een werkstuk.

Spelling

De methode “Staal Spelling” sluit aan bij de taalmethode. De leerlingen gebruiken dit jaar hiervoor 2 werkboeken. Ieder boek heeft 4 blokken met 16 lessen. Naast de werkboeken wordt het zgn staalboek gebruikt. Hierin kunnen de leerlingen alle behandelde spellingcategorieën terugvinden. Iedere spellingcategorie wordt aangeboden met de bijbehorende regel en heeft een eigen pictogram. Alle spellingcategorieën worden elke dag herhaald en geoefend in een oefendictee.In ieder blok wordt ook aandacht besteed aan grammatica. Het blok wordt afgesloten met een toets en evt. herhaling. Ook op de computer oefenen we de spelling.

Begrijpend lezen

Voor Begrijpend lezen gebruiken we de methode Nieuwsbegrip. Iedere week staat een actueel onderwerp centraal. Leesstrategieën als voorspellen, verwijswoorden, vragen stellen en samenvattenkomen ieder blok terug. Aan het eind van ieder blok volgt een Blokles (toets) met meerkeuzevragen

Wereldoriëntatie

Voor Aardrijkskunde en Natuur & Techniek gebruiken we de methode “Wijzer!”. Ieder boek kent 5 hoofdstukken met 4 lessen. De samenvatting van ieder hoofdstuk krijgen de leerlingen mee naar huis om te leren. Bij Aardrijkskunde is elke vierde les een topografieles. Dit jaar wordt vnl. Nederland (landbouw/industrie/strijd tegen het water/grondsoorten etc.) behandeld. Na ieder hoofdstuk volgt een toets.

Voor geschiedenis hebben we de methode “Een zee van tijd”. In 6 hoofdstukken gaan we door de geschiedenis; van prehistorie tot het einde van de Middeleeuwen (Grieken en Romeinen/Vikingen/Kloosters en Kathedralen/Riddertijd). Ook hierbij wordt na ieder hoofdstuk getoetst.

En verder werken we iedere week met onze Engelse methode “Our Discovery Island” deel2, de methode “Rots en Water” voor de sociaal/emotionele ontwikkeling en “Klaar over!” voor onze verkeerslessen. Iedere maandag hebben we HVO- en godsdienstles en op dinsdag muziek.

Gymnastiek

Twee keer per week gaan we naar de sporthal voor de gymnastiekles: woensdag een les van meester Nando en vrijdag een les van meester Rowin. Daar we ook balspelen en oefeningen als touwklimmen doen, is het aan te raden sport- of gymschoenen te dragen tijdens deze lessen. Indien de leerlingen niet mee kunnen doen met deze lessen wilt U hen dan een briefje meegeven.

Huiswerk

Voor de wereldoriëntatievakken hebben we meestal 1x in de week huiswerk. Dit staat altijd op het whiteboard geschreven. Daarnaast wordt het huiswerk via Parro ook aan de ouders meegedeeld. De zorgleerlingen die D/E hebben gescoord in de CITO-toets hebben extra oefeningen voor thuis nodig. Deze hulp valt niet onder het gewone huiswerk.

CITO M6/E6

Twee keer dit jaar (jan./febr. en mei/juni) maken de leerlingen de CITO-toets. De resultaten hiervan voegen we voor het eerst toe aan de zgn. Plaatsingswijzer. Deze geeft voorzichtig een richting voor vervolgonderwijs aan.

Tijdens de spreekavonden verwachten we dat de leerlingen hierbij aanwezig zijn.

error: Onze inhoud is beveiligd!